มกราคม 22, 2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับพนักงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หลายตำแหน่งหลายอัตรา

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานที่สนใจเข้าร่วมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีการรับหลายตำแหน่งหลายอัตราเราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์

สังกัด กองกลยุทธ์ดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธดิจิทัลและบรหิารจดัการข้อมูล , กองบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล , กองออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ดิจิทลั ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
จำนวน 12 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปรญิ ญาตร สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มัลตมิเดีย วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)

ศาสตร์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (computer&
networking engineering) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สถิติศาสตร์บณั ฑิต Commerce and Accountancy Dept / Program : Statistic Field of study (Major) : IT for Business

ตำแหน่ง วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
สังกัด กองบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

วิศวกรรมวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering : DE) วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรยีนรู้ด้วยเครื่องจักร (Artificial Intelligence and Machine Learning : AI&ML) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์ วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมมัลติมเิดียและอินเตอรเน็ต วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอรเน็ต

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ
สังกัด กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ทั้งนี้ หากเป็นสาขาวิชาดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สังกัด กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ การจัดการความรู้ การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการนวตักรรม การพัฒนานวัตกรรม สาขาอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐาน วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธรุกิจ การจัดการทางธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการระหว่างประเทศ การตลาด การเงิน บัญชี หรือสาขาที่สภาวิชาชีพ รับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบญัชี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ประกอบการ การจัดการนวตักรรม การจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ นวัตกรรม

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
สังกัด กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://pea.thaijobjob.com/
ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563

You may have missed

error: Content is protected !!