มกราคม 22, 2021

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไปรายได้สูงสุด 18,000 บาท

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

 

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก กีฎวิทยา ปฐพีวิทยา พืชศาสตร์ การปรับปรุงพันธุพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการการผลิตพืช และส่งเสริมการเกษตร
มีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้าน หม่อนไหมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

การรับสมัคร ให้ผู้ประสงคํจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเกษตร

 

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน
เงินเดือน 12,430 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยการ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

การรับสมัคร ให้ผู้ประสงคํจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี เลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่ วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

You may have missed

error: Content is protected !!