มกราคม 22, 2021

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปรายได้ 18,000 บาท/เดือน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน อัตราว่าง และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราว่าง : ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน
ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น. )

 

You may have missed

error: Content is protected !!