มกราคม 22, 2021

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการรับทั้งหมดดังนี้

1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2 เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ
จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2 เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ
จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ
จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

4 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี
ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์ การคลัง
2 เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ
จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

5 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1 รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพี ศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการ ทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเคมีการเกษตร หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ
จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

ดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ >>>

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เลขที่ 190 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 – 13 พฤศจิกายน 2563

แผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

You may have missed

error: Content is protected !!