มกราคม 22, 2021

กองทัพบก เปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564 จำนวน 81 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2564

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
-บุคคล ชาย/หญิง
-นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

 

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
เปิดสอบบรรจุ 81 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)
– ระดับปริญญาตรี จำนวน 77 อัตรา
– ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
– เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 29 ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ.2535 – 2542) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก “ดำ” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ

– ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ( ยกเว้นทหารกองประจำการที่ปลดตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ไม่สามารถสมัครได้ ) อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2529- 2542)
– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจำกผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2529-2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

3. คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง และคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ

 

 

การรับสมัคร
4.1.1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ
ของผู้สมัครแต่ละกลุ่มตำแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 12.๐๐ นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

4.1.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอก ใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
การยืนยันการส่งใบสมัคร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความ ใดๆได้อีก และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือระเบียบ การรับสมัครเข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร

ดูเอกสารการสมัคร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ เพิ่มเติม >>>

กำหนดการสอบคัดเลือก>>>

ขอขอบคุณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!