มิถุนายน 15, 2021

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับ วุฒิ ปวส-ปตรี 1,052 อัตรา ค่าตอบแทน 12,500 บ/ด.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับ วุฒิ ปวส-ปตรี 1,052 อัตรา ค่าตอยแทน 12,500 บ/ด.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับ วุฒิ ปวส-ปตรี 1,052 อัตรา ค่าตอยแทน 12,500 บ/ด.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับ วุฒิ ปวส-ปตรี 1,052 อัตรา ค่าตอบแทน 12,500 บ/ด.
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่านั้น
3. ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีใช้ภูมิลำเนาบิดา หรือมารดาในการสมัคร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา ประกอบด้วย
3. สำเนาใบคุณวุฒิ / ใบแสดงผลการศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจการชุมชน รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ที่สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าตอบแทน
ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 12,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยก าหนด รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่24 กุมภาพันธ์2564 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 เข้ าเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/newjobber แล ะเข้ า “ระบบ รับ สมัค ร โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน”

 

 

รายละเอียดหน่วยงาน พื้นที่ภูมิลำเนา และจำนวนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
-โรงไฟฟ้าวังน้อย 24 อัตรา
-เขื่อนศรีนครินทร์ 120 อัตรา
-เขื่อนวชิราลงกรณ์ 66 อัตรา
-เขื่อนภูมิพล 90 อัตรา

-เขื่อนสิริกิต์ 94 อัตรา
-เขื่อนผาจุก 11 อัตรา
-เขื่อนคลองตรอน 7 อัตรา
-เขื่อนนเรศวร 10 อัตรา
-เขื่อนเเควน้อยบำรุงแดน 10 อัตรา

-โรงไฟฟ้าลานกระบือ 50
-เขื่อนสิรินธร 92 อัตรา
-เขื่อนอุบลรัตน์ 168 อัตรา
เขื่อนจุฬาภรณ์ 70 อัตรา

-เขื่อนบางลาง 24 อัตรา
-เขื่อนรัชชประภา 110 อัตรา
-โรงไฟฟ้าจะนะ 106 อัตรา

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต้ม>>>

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!