Site icon 2benews.com

กรมที่ดินเปิดรับ พนักงาน 200 อัตรา วุฒิปวช-ปวส เงินเดือน 9,400-12,650 บาท/เดือน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรมที่ดินเปิดรับ พนักงาน 200 อัตรา วุฒิปวช-ปวส เงินเดือน 9,400-12,650 บาท/เดือน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรมที่ดินเปิดรับ พนักงาน 200 อัตรา วุฒิปวช-ปวส เงินเดือน 9,400-12,650 บาท/เดือน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรมที่ดินเปิดรับสมัคร  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 200 อัตรา วุฒิปวช-ปวส เงินเดือน 9,400-12,650 บาท/เดือน

ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน รับสมัคร ข้าราชการ

ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : กรมที่ดิน

วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 200 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวช.- ปวท.- ปวส.

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

-ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

(๑) ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 67 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

(๒) ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 133 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 

เงินเดือนที่จะได้รับ

(๑) ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

(๒) ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) อัตรางินเดือน 10,840 – 11,930 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีหชั้นสูง (ปวส) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

 

การรับสมัครสอบ

– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

-เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.ge.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dolthaijobiob.com กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

ขอขอบคุณ กรมที่ดิน เรียบเรียง 2benews.com

Exit mobile version