ชายไทยเตรียมตัว กองสัสดีแจ้ง กำหนดเกณฑ์ทหาร 63

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563
กองทัพบกได้กำหนดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2563 เว้นวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น
แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ล่าสุด ได้ประกาศกำหนดวันดำเนินการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2563 ในห้วง 23 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. ดังนี้

1.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. 63 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
2.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. 63 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 ก.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม

3.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. ถึง 23 ส.ค. 63 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติ โดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
4.กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-223-3259

ขอบคุณข้อมมูลจาก : สยามนิวส์

You may have missed

error: Content is protected !!