กรกฎาคม 31, 2021

อบต.เมืองเดช เปิดรับสมัครพนักงานอัตราจ้าง 8 อัตรา วุฒิ ปวช. เงินเดือน 10,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานที่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล และเป็นราชการบรหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ล่าสุดได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงานเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างที่รับสมัคร

-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา

อัตราการตอบแทนอัตราจ้างตามวุฒิ

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวท. ) 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้ค่าครองชีพชั่วคราวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

-ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ต่อเดือน

-พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ต่อเดือน

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ต่อเดือน

-คนงานทั่วไปประจำสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านสมสะอาด 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ต่อเดือน

-คนงานทั่วไปประจำปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ต่อเดือน

-คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองสารธารณสุข 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติที่สามารถสมัครได้

-เป็นคนไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 60 ปี

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 3 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)เช่น ใบสำคัญการสมรส

6.ใบรับรองแพทย์

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสมัครได้ที่ ณ ห้องศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 045-251-1760

ขอบคุณข้อมูล หางานราชการ

เรียบเรียงโดย 2benews

error: Content is protected !!