กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน 900 อัตรา วันที่ 1-25 พ.ค. 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน 900 อัตรา วันที่ 1-25 พ.ค. 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน 900 อัตรา วันที่ 1-25 พ.ค. 2566

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในวันที่ 1-25 พ.ค. 2566

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 380 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
เงินเดือน : 11500-12650 บาท

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ,นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ,นิติกรปฏับัติการ จำนวน 520 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : 15000-16500 บาท

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
https://www.rd.go.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พุฤษภาคม ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้อง

ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) สมัครสอบที่เว็บไซต์
– เข้าไปที่ https:/www.rd.go.th >ข่าวกรมสรรพากร >ข่าวสารการเข้ารับราชการ >
ข้าราชการ >ระดับปฏิบัติการ >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” หรือ

– เข้าไปที่ https/www.rd.go.th >ข่าวกรมสรรพากร >ข่าวสารการเข้ารับราชการ >
ข้าราชการ >ระดับปฏิบัติงาน >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” หรือ

– เข้าไปที่ https://tax.thaijobjob.com >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน”

เอกสารการสมัครงาน>>>

ขอขอบคุณ กรมสรรพากร
เรียบเรียบ 2benews