มกราคม 22, 2021

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา 18,000 บาท/เดือน

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา 18,000 บาท/เดือน
ด้วยกรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2563

 

 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

นิติกร (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป 3 อัตรา 18,000 บาท
นักบัญชี (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป 5 อัตรา 18,000 บาท
นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป 9 อัตรา 18,000 บาท

นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป 2 อัตรา 18,000 บาท
เจ้าพนักงานการคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) บริการ 2 อัตรา 13,800 บาท
เจ้าหน้าที่การคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) บริการ 3 อัตรา 11,280 บาท

ระยะเวลาการจ้าง
นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 3๐ กันยายน 2567

การสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุข้าราชการ/พนักงานราชการ” หรือ https://cgd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

(๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบที่กําหนด ให้ตรวจทาน ข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก) โดยระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น

 

 

ดูเอกสารการสมัคร ฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมบัญชีกลาง เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!