มกราคม 27, 2022

สนามบินดอนเมือง / ภูเก็ต เปิดรับพนักงาน หลายตำแหน่ง สมัครออน์ไลน์

สนามบินดอนเมือง / ภูเก็ต เปิดรับพนักงาน หลายตำแหน่ง สมัครออน์ไลน์

สนามบินดอนเมือง / ภูเก็ต เปิดรับพนักงาน หลายตำแหน่ง สมัครออน์ไลน์

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)
1.2. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
1.3. พนักงานควบคุมขนถ่ายสัมภาระ (Aircraft Loadmaster)

1.4. พนักงานทำความสะอาดบนเครื่องบิน (Cleaner)
1.5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer)
1.6. พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1)

1.7. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent)
1.8. เจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Agent)
1.9. เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operations Control Agent)

1.10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิน (Flight Operations Officer)
1.11. เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent)
1.12. เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)

1.13. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Mechanic)
1.14. เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (Maintenance Supply)

 

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)
เรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสำหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

-แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด 1 ฉบับ
-ประวัติการทำงาน (Resume) 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
– สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 ฉบับ

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน

สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

สมัครออน์ไลน์ได้ที่ ข้างล่าง
สำหรับ สถานีดอนเมือง (DMK)
https://www.aotga.com/recruit-dmk_24112021/
สำหรับ สถานีภูเก็ต (HKT)
https://www.aotga.com/recruit-hkt_24112021/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– โทร. 095-372-9827 เวลา 09.00 -16.00 น. (สถานีดอนเมือง)
– โทร. 064-554-5401 เวลา 09.00 -16.00 น. (สถานีภูเก็ต)

ขอขอบคุณ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!