บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับ ลูกเรือ บนเครื่องบิน หลายอัตรา เงินเดือนปังมาก สัมครออน์ไลน์ 16-28 สิงหาคม 2565

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับ ลูกเรือ บนเครื่องบิน หลายอัตรา เงินเดือนปังมาก สัมครออน์ไลน์ 16-28 สิงหาคม 2565

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับ ลูกเรือ บนเครื่องบิน หลายอัตรา เงินเดือนปังมาก สัมครออน์ไลน์ 16-28 สิงหาคม 2565

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน หลายอัตรา เงินเดือนปังมาก สมัครออน์ไลน์ 16-28 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัครตาแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

– เพศหญิง สัญชาติไทย

– เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป

– โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

– สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

 

 

การแต่งกาย

-เสื้อแขนสั้นเหนือศอก (งดเว้นการสวมเสื้อแขนกุด) กระโปรงสั้นเหนือเข่า 2 นิ้ว หากผมยาวต้องรวบผม แต่ไม่จาเป็นต้องเกล้าผม แต่งหน้าให้เหมาะสม ไม่สวมแว่นตา และเหล็กจัดฟัน

 

คุณสมบัติอื่นๆ

– ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ

• Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (หรือ)

• TOEFL (Paper Based Test 510 คะแนนขึ้นไปหรือแบบ Computer Based Test 150 คะแนนขึ้นไป) ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (หรือ)

• IELTS คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (หรือ)

• THAI TEP 59 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านภาษาจีน สามารถยื่นผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 ขึ้นไป โดยมีคะแนนมากกว่า 180 คะแนน และผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้าหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง

– สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

– ไม่มีรอยสักที่จะมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ (ไม่อนุญาติให้ใส่ผ้าพันแผลและเครื่องสาอางในการปกปิด)

– บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ

 

 

เอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือก และสัมภาษณ์

ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew) ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครงาน (Application Form) ตาม link ด้านล่างนี้ และกรอกเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องครบถ้วน ยื่นรอบคัดเลือกบุคลิกภาพเบื้องต้น ในวันที่ 1 กันยายน 2565 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

– บัตรประจาตัวประชาชน ตัวจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด

– ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสาเร็จการศึกษา (ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด

– ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบันดังต่อไปนี้ โดยแสดงฉบับจริงที่มีรูปถ่ายเท่านั้นพร้อมสาเนา 1 ชุด

• Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (หรือ)

• TOEFL (Paper Based Test 510) คะแนนขึ้นไปหรือแบบ Computer Based Test 150 คะแนนขึ้นไป) ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (หรือ)

• IELTS คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (หรือ)

• THAI TEP 59 คะแนน ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่กาหนดสีพื้นหลัง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการคัดเลือกเฉพาะผู้มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติเหมาะสมตามกาหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

Human Resources Department Tel. 02-117 8774, 8772

Download 1 : https://www.thaismileair.com/gallery/RECRUITMENT/Qualification ครั้งที่ 2.2565 (CA)_OUT.pdf

Download 2 : แบบฟอร์มใบสมัคร

คลิกสนับสนุน>>>

 

ขอขอบคุณ Thaismaile เรียบเรียง 2benews.com