กระทรวงอุดมศึกษาฯ สร้างงาน 10,000 อัตรา 9,000 บาท สัญญา 5 เดือน ไม่จำกัดวุฒิ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กล่าวว่า ได้ผุด โครงการ “อว.สร้างงาน” คาดเริ่มพ.ค.นี้ สำหรับประชาชนที่ว่างงาน และไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในโครงการต่าง ๆ มีสิทธิ์เข้าสมัครงาน “โครงการ อว.สร้างงาน” เป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10,000 คน เข้าทำงานภายใต้หน่วยงานของ อว.จำนวน 42 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ เป็นระยะเวลา 5 เดือน ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาวิชา อายุ และประสบการณ์การทำงาน โดยผู้ได้รับการจ้างงานนอกจากจะได้งานทำแล้ว ยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป

หน่วยงานที่จะจ้างงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง โดยงานที่ผู้ได้รับการจ้างงานจะกระจายอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ มากกว่า 1,500 ชุมชน โดยการทำงานจะเน้นการพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท อาทิ การสำรวจฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบดาต้าภายในชุมชน การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชน การวางแผนและพัฒนาระบบ Smart Farming ภายในชุมชน การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรภายในชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะที่สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น การวางแผนและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในชุมชน การบริหารจัดการน้ำภายในชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัด อว. ที่มาร่วมโครงการ อาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ (จิสด้า) จัดทำโครงการ “คืนผืนป่าให้ประชาชน” ผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะปฏิบัติงาน ได้แก่ การสำรวจพื้นที่ การจัดทำเขตหมู่บ้าน การทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การสำรวจข้อมูลรายแปลง เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมการทำงานในพื้นที่ 2,324,037 ไร่ 16 จังหวัด และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดทำโครงการ “ช่วยเหลือการผลิตแก่เอสเอ็มอีและโอทอป” ในโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ในแต่ละพื้นที่ของสถาบันวิจัยฯ ผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะปฏิบัติงาน ได้แก่ การวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

โดยผู้ได้รับจ้างงานจะต้องไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในโครงการต่าง ๆ หรือถ้าจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องสละสิทธิ์การรับเงินจากโครงการอื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ สป.อว.
โทร. 02-6105330-31

รายละเอียดเพิ่มเติมและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ เข้าดูได้ 2 ลิงค์ ข้างล่าง
ลิงค์นี้1-หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการจ้างงาน
ลิงค์นี้2-รายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานจ้างงาน 42 หน่วงาน มีเบอร์ติดต่อด้วย

ขอขอบคุณ จส100,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,ประชาชาติ เรียบเรียง 2benews

You may have missed