กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่งรวม 19 อัตรา ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครทางออน์ไลน์ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปกลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่งรวม 19 อัตรา แบบสัญญาณจ้างของพนักงานราชการ

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตำแหน่งที่รับสมัคร สอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา
-กลุ่มงานบริการ
1 ตำแหน่งพนักงานการพิมพ์จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างพิมพ์ หรือการพิมพ์

2 ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
3 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และทักษะในการขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

4 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั่วไป
-สัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนมาแสดง

การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563-วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ >>> https://dol.thaijobjob.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
โทรศัพท์ : 02-141-5614 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดไฟล์ประกาศเพิ่มเติม
https://file.job.thai.com/prakad/dol202007/dol202007_1.pdf
(หากไม่สามารถเปิดได้ ให้ download แอพลิเคชั่น หรือโปรแกรม pdf มาก่อน)

ขอขอบคุณ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!