มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคล 400 อัตรา ประชาชน/นักศึกษา/บัณฑิต ค่าจ้าง 5,000-15,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคล 400 อัตรา ประชาชน/นักศึกษา/บัณฑิต ค่าจ้าง 5,000-15,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามแนว ทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อัตราที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง
1) บัณฑิตจบใหม่ จํานวน 200 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
2) ประชาชนทั่วไป จํานวน 100 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
3) นักศึกษา จํานวน 100 อัตรา ค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน

 

 

การรับสมัคร
– ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ พื้นที่ปฏิบัติงาน (ตําบล) เท่านั้น

ช่องทางการสมัคร
-ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้างโดม อาคาร 29) เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://science.srru.ac.th

-สมัครทางออนไลน์ : https://bit.ly/33KtLNd

ใบสมัครประเภท บัณฑิตจบใหม่>>>

ใบสมัครประเภท ประชาชนทั่วไป>>>

ใบสมัครประเภท นักศึกษา>>>

-กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมหลักฐานการสมัคร
-ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง นับตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๐ ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้างโดมอาคาร 29 เวลา 8.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1) สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2) สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3) หลักฐานการสําเร็จการศึกษา (สําหรับบัณฑิตจบใหม่)
4) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ถึงภาคการศึกษาล่าสุด (สําหรับนักศึกษา)
5) ประวัติการอบรม ประวัติการทํางาน หรือการทํากิจกรรม (ถ้ามี)

 

 

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-710047 โทรสาร 044-041591

แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!