มิถุนายน 15, 2021

กรมศุลกากร รับสมัครเข้าเป็น เจ้าพนักงานศุลกากร จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิปวส.

กรมศุลกากร รับสมัครเข้าเป็น เจ้าพนักงานศุลกากร จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิปวส.
สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร เพื่อปฏิบัติงาน ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2563

ตําแหน่งที่รับสมัคร
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขาวิชาโลหะการสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาก่อสร้าง

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุก และขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร
2. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลาที่ราชการ กําหนด
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา

การรับสมัครสอบ มีรายละเอียด ดังนี้
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง (ไม่รับสมัคร ทางไปรษณีย์)
ณ ส่วนควบคุมทางศุลกากร สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ชั้น ๑ อาคารขาออกริมน้ํา (ตึกใหม่) ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2563 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

 

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ
– สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ส่วนควบคุมทางศุลกากร สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ชั้น 1 อาคารขาออกริมน้ํา (ตึกใหม่) ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์หมายเลข 02-667-6000, 02-667-7000 ต่อ 20-5723, 5739 , 5740 หรือทางเว็บไซต์ของสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
http://bkkportcustoms.go.th หัวข้อ “ข่าวสํานักงาน” และ www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครสอบ”

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ สํานักงานศุลกากร เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!