กรกฎาคม 31, 2021

เลื อ ก ต้นไม้ลึกลับมา 1 ต้น บ่งบอกถึงนิสัย แ ท้ ๆ ที่เราอาจไม่รู้

มนุษย์ทุกคน ล้วนมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้วยสภาพแวดล้อม การถูกปลูกฝัง

หรือนิสัยตามสัญชาติญาณ และบางครั้งตั วเรา เอง อาจจะยังไม่รู้ว่าลึกๆแล้ว ภ ายใ นจิตใจของเ รากำลัง คิดอ ะไร

และมีลักษณะนิสัยใดบ้างที่ เรา มั กจะเผลอทำออกมาในบ างค รั้งโดยที่เราไม่รู้ตัว

วันนี้เรามีรูปภา พ ลึ กลับมาให้คุณลองท ดสอ บ ลองมาดูกันนะค ะ ว่าจะตรงหรื อ ไม่

เลือกต้นไม้ที่ชอบที่สุด ระหว่าง ห มายเลข 1 – 4 จากนั้นเลื่อน ดูคำต อบด้ านล่างได้เลย

และที่สำคัญ อย่ าเพิ่งแอบดูคำ ตอบ กันน้า

เลือกภาพหมายเลข 1

คุณเป็นคนที่มี ควา มทะเยอ ทะย าน มีคุณธรรม รักความ ถูกต้ อง ค่อนข้างเจ้าระเบียบ แล ะมักจ ะที่จะชอบหาค วามรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒน าตัวเองอยู่เ สมอ

เป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ และไม่ชอบยุ่งกับเรื่องคนอื่น แต่เมื่อต้องช่วยเหลือ ใ คร คุณก็พร้อมที่จะทำเ ต็มที่ด้ วยความมีน้ำใจ

เลือกภาพหมายเลข 2

คุณเป็นค นช อบคิด ช อบวางแผน รอบ รู้ในเรื่อง ต่างๆ มีความสร้างสรรค์ที่โดดเด่น สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่ างชาญฉลาด

แต่ก็ไม่ค่อ ยที่จะสุ งสิงกับใครมากนัก ชอ บที่จะใช้ความคิดเพียงคน เดีย วซะมากกว่า บอกไว้เลยว่า ถ้ามีใครสักคนที่จะ พย าย ามเปลี่ยนความคิดข องคุณ

 หรือโน้มน้า วด้วยวิธีใดก็ตามแต่ ถือว่าย ากมาก เพราะคุณเป็นคนมีความเชื่อ มั่นใ นความคิดของตัวเอ งมากๆ เลยล่ะ

เลือกภาพหมายเลข 3

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเฟอร์เฟ็ กต์ในระดับหนึ่งเลยล่ะ ฉลาดหลักแหล ม ไอเดียดีเป็นที่หนึ่ง เป็นคนที่โด ดเด่ นอยู่เสมอ

ด้วยไลฟ์ สไตล์ที่ทันส มัยไม่เ หมือนใคร มีเป้าหมายที่ชัดเจน และเต็มที่กับทุกอย่ าง พลัง ล้นเห ลือพร้อมที่จะทำ ทุกอย่ างให้ สำเร็จ 

เป็นนักสร้างสร รค์ตัวยง ใครๆก็ชื่นชม ทำใ ห้เป็นที่ รักของเ พื่อนร่วมงา นและคนรอบ ข้าง

เลือกภาพหมายเลข 4

คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาก ทำทุกอย่ างเต็มที่ ค่อนข้างสั นโดษแ ละรักอิสระ แต่ถ้าคุณให้ใจใครแล้ว ก็พร้ อมที่จะทุ่มให้ไม่อั้น

ไม่ว่าจะเพื่อนฝูง หรือคนรัก คุณก็เต็มที่ด้วยเสมอ มีความเป็นนักสู้อยู่ในตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยง

เป็นอย่ างไรกั นบ้า งคะ ตรงตามนิสัยของ คุณห รือเปล่า อ่านแล้วก็อย่ าคิดมากเกินไปนะคะ ภาพเหล่านี้เป็นเพียงจิตวิทย าอย่ างหนึ่งเท่านั้น

อาจจะตรง และไม่ตรงเลยก็ได้ เพราะอย่ างที่บอกว่า ลักษณะนิ สัยขอ งคนเรานั้นมีปัจจัย หลายอย่ างเป็นส่วนประกอบ อย่ าลื มใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะคะ

error: Content is protected !!