มิถุนายน 15, 2021

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1) ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

2) พนักงานฝ่ายการขายและตลาด 3 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขาหรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

3) พนักงานฝ่ายบุคคล 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

4) พนักงานฝ่ายบัญชี 2 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

5) พนักงานฝ่ายต้อนรับ 5 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา บริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

6) พนักงานฝ่ายบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง 5 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

7) พนักงานบริการ (ยกกระเป๋า) 2 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

8) หัวหน้าฝ่ายครัว 1 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

 

 

9) รองหัวหน้าฝ่ายครัว 2 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

10) พนักงานฝ่ายครัว 2 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

11) หัวหน้าฝ่ายช่าง 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

12) ช่างเทคนิค 2 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

13) ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้มีคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้อง

14) ช่างทั่วไป 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้มีคุณวุฒิที่ เกี่ยวข้อง

15) พนักงานฝ่ายให้บริการฟิตเนส/สระว่ายน้ำ 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านพลศึกษา กีฬา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

16) พนักงานฝ่ายซักรีด 1 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ เทียบเท่า หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

17) พนักงานฝ่ายบริการห้องพัก 4 อัตรา
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

 

 

ดูเอกสารฉบับเต็มการสมัคร>>>

ใบสมัคร>>>

เอกสารการค้ำ>>>

เอกสารหนังสือรับรอง>>>

ระยะเวลาการจ้าง มีกําหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.welfarepolice.com และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนสุขุมวิท ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-240-275

ขอขอบคุณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!