มิถุนายน 15, 2021

ศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี เงินเดือน 94,00-16,500 บ/ด

ศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี เงินเดือน 94,00-16,500 บ/ด

ศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี เงินเดือน 94,00-16,500 บ/ด

ศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี เงินเดือน 94,00-16,500 บ/ด

ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จ ำนวน 10 อัตรา ได้รับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
1.2 ต ำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงสน (ปวส.) จ ำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
1.3 ต ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.) จ ำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
1.4 ต ำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน (ปวช.) ขึ้นไป จ ำนวน 20 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

 

 

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 -วันที่ 2 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์http://job.customs.go.th

 

 

ผู้ที่กำลังหางาน สนใจสมัครงานราชการ มีคุณสมบัติ ครบถ้วน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรมศุลกากร โทรศัพท์เลขหมาย 0 2667 6352 – 6353, 0 2667 7000 ต่อ 5088, 5822 หรือ ทางโทรสาร เลขหมาย 0 2667 6932

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมศุลกากร เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!