มิถุนายน 15, 2021

สํานักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงาน 75 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ปวช-ป.ตรี ค่าจ้าง ถึง 15,000 บ./ด.

สํานักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงาน 75 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ปวช-ป.ตรี ค่าจ้าง ถึง 15,000 บ./ด.

สํานักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงาน 75 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ปวช-ป.ตรี ค่าจ้าง ถึง 15,000 บ./ด.

สํานักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงาน 75 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ปวช-ป.ตรี ค่าจ้าง ถึง 15,000 บ./ด.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
-เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 20 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400+2,000(ค่าครองชีพ ) บาท วุฒิ ปวช.
-เจ้าพนักงานประกันสังคม 20 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500+1,785(ค่าครองชีพ ) บาท วุฒิ ปวส.
-นักวิชาการประกันสังคม 20 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี
-นิติกร 15 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

 

 

สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์
เปิดรับสมัครวันที่ 15-26 มีนาคม 2564

การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

(๑) ยืนด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอํานวยการ สํานักงาน ประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๖ ๒๑๓๓ – ๓๔ และ ๐ ๒๕๕๖ ๒๑๔๗

(๒) จัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานประกันสังคม ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตําบล ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ ซึ่งจะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และในกรณีจดหมายประทับตราหรือ ส่งภายหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร จะถือว่าส่งใบสมัครเกินกําหนดระยะเวลาการรับสมัคร สํานักงาน ประกันสังคมจะไม่มีการพิจารณาอนุโลมทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเก็บใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการสมัครทางไปรษณีย์

ดูเอกสารฉบับเต็ม>>>

 

ขอขอบคุณ สํานักงานประกันสังคม เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!