มิถุนายน 15, 2021

กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ชาย/หญิง 86 อัตรา เงินเดือน 12,430-13,280 บ/ด.

กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ชาย/หญิง 86 อัตรา เงินเดือน 12,430-13,280 บ/ด.

กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ชาย/หญิง 86 อัตรา เงินเดือน 12,430-13,280 บ/ด.

กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ชาย/หญิง 86 อัตรา เงินเดือน 12,430-13,280 บ/ด.

อัตราค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
-ม.ต้น-ม.ปลาย 12,430 บ./ด.
-ปวช. 13,280 บ./ด.

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 18ตำแหน่ง 86 อัตรา โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. ช่างกลโรงงาน จำนวน 19 อัตรา (ชาย/หญิง)

5. ช่างสี จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
8. ช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 12 อัตรา (ชาย/หญิง)

9. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. ช่างท่อ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 7 อัตรา (ชาย/หญิง)

13. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
14. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
15. ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)

16. ช่างระบบอากาศยาน จำนวน 8 อัตรา (ชาย/หญิง)
17. ช่างโลหะ จำนวน 13 อัตรา (ชาย/หญิง)
18. พนักงานลานถัง จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)

 

 

การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๕.๑.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล
กองบังคับการ กรมช่ำงอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 – วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 (เวลำรำชการ 08.00 – 16.00 เว้นวันหยุดราชการ)

๕.๑.๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่ำงอากาศ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-155-6160 และสำมำรถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.dae.rtaf.mi.th

ดูเอกสารการสมัครกรมช่างอากาศ>>>

ขอขอบคุณ กรมช่างอากาศ เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!