มิถุนายน 15, 2021

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับราชการ วุฒิปวส-ปตรี 11,500-16,500 บ/ด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับราชการ วุฒิปวส-ปตรี 11,500-16,500 บ/ด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับราชการ วุฒิปวส-ปตรี 11,500-16,500 บ/ด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับราชการ วุฒิปวส-ปตรี 11,500-16,500 บ/ด

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (เปิดรับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 64 – 29 เม.ย. 64)
1. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ว่าง 3 อัตรา วุฒิป.ตรี
2. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านโยธา)) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
3. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ว่าง 4 อัตรา วุฒิป.ตรี

4. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
5. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
6. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ว่าง 1 อัตรา วุฒิปวส.
7. ประกาศและแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน) อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ว่าง 1 อัตรา วุฒิปวส.

 

 

การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือหากมีประกำศเพิ่มเติมจะได้ ประกาศให้ทราบหลังจำกวันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ต่อไป ทางเว็บไซต์https://dede.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับาการสอบ”

หมายเหตุ ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนการยืนยันอีกครั้ง

ขอขอบคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!