พฤษภาคม 21, 2022

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป 3 ตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 10,000-15,000 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป 3 ตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 10,000-15,000 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป 3 ตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 10,000-15,000 บาท/เดือน

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของโครงการดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564

 

 

ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30 กันยายน 2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 14 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ในทุกสาขาวิชา) อัตราจ้าง 15,000 บาท/เดือน

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ในทุกสาขาวิชา) อัตราจ้าง 11,500 บาท/เดือน

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) อัตราจ้าง 10,000 บาท/เดือน

 

 

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมยื่นใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : dgr.skb.plan@gmail.com และมีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบจริงตามประกาศรับสมัครสอบและกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ใบสมัคร>>>

ขอขอบคุณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรียบเรียง 2benewscom

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!