กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 13,800-18,000 บาท/เดือน สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2565

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 13,800-18,000 บาท/เดือน สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2565

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 13,800-18,000 บาท/เดือน สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2565

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 13,800-18,000 บาท/เดือน สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2565

กรมพัฒนาที่ดิน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

คลิกดูรายละเอียด>>>

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-จำนวน 4 อัตรา

-เงินเดือน 18000 บาท

– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-จำนวน 3 อัตรา

-เงินเดือน 18,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

 

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-จำนวน 3 อัตรา

-เงินเดือน 18,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ตําแหน่งนักสํารวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 18,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 18,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 18,000 บาท

-คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเคมีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 19,500 บาท

-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ตําแหน่งงเจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 13,800 บาท

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ

-จำนวน 1 อัตรา

-เงินเดือน 13,800 บาท

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในทุกสาขาวิชา

 

คลิกดูรายละเอียด>>>

 

การรับสมัคร

-ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒0 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวซ้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”

(๒) ให้ผู้สมัครสอบเลือกหัวข้อย่อย “ฮัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอก เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔o – ๑๐๐ KB)รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

(๓) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 

 

ขอขอบคุณ กรมพัฒนาที่ดิน เรียบเรียง 2benews.com