กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครราชการ 11 สายงาน วุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี รายได้ 10,840-16,500 บาท วันที่ 18 ส.ค. 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครราชการ 11 สายงาน วุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี รายได้ 10,840-16,500 บาท วันที่ 18 ส.ค. 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครราชการ 11 สายงาน วุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี รายได้ 10,840-16,500 บาท วันที่ 18 ส.ค. 2565

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

(เปิดรับสมัครวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565)

 

 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (11 สายงาน)

-ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 7 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 2 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 2 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา

-ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 23 อัตรา

-ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตรา เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองกำหนด

 

 

การรับสมัครสอบ

-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่14 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

– ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com หัวข้อ”รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (๑๑ สายงาน)”

 

ขอขอบคุณ กรมอุทยานแห่งชาติ เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed