ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ลด อบต. เหลือ 1 คน ต่อหมู่บ้าน

สำหรับรายละเอียดประกาศ พ.ร.บ. ให้ลดจำนวนสมาชิกสภา อบต. เหลือหมู่บ้านละ 1 คน กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดรวมถึงข้าราชการท้องถิ่นต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป มาฟังแนวทางในการเลือกตั้งท้องถิ่น ในการอบรมสัมมนาของสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21-25 เม.ย.62 ครับ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ลด สมาชิก อบต.

1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0130.PDF 2.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0164.PDF 3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0151.PDF 4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0120.PDF 5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0142.PDF 6.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0258.PDF

Cr ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา เรียบเรียง 2BENEWS

error: Alert: Content is protected !!