มิถุนายน 15, 2021

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2564 จำนวน 80 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2564 จำนวน 80 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2564 จำนวน 80 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2564 จำนวน 80 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564

หลักฐานและเอกสารสําคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการทั่วไป การรับสมัคร นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๒.๑ รูปถ่ายสี หรือขาว – ดํา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จํานวน 5 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๒.๒ หนังสือยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗) ที่เป็นตัวจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๒.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับสิทธิพิเศษ และประสงค์จะขอรับสิทธิดังกล่าวจะต้อง นําหลักฐานมาประกอบ เพื่อขอคะแนนเพิ่มพิเศษ

 

 

ระเบียบการสามารถ Download ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ WWW.NAVY.MI.TH/NDAS
๔. การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ WWW.NAVY.MI.TH/NDAS

 

 

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ 121 หมู่ 5 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทร 02 475 4069, 083 074 2524 (เวลาราชการ)

ขอขอบคุณ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!