มิถุนายน 15, 2021

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับเข้ารับราชการ 45 อัตรา 9,400-15,000 บ/ด. +สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับเข้ารับราชการ 45 อัตรา 9,400-15,000 บ/ด. +สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับเข้ารับราชการ 45 อัตรา 9,400-15,000 บ/ด. +สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับเข้ารับราชการ 45 อัตรา 9,400-15,000 บ/ด. +สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 ข้อ 16 (4) และข้อ 25 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

1.1 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ (จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก)
(1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 30 อัตรา
(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) จำนวน 3 อัตรา
(3) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

(4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
(5) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
(6) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

(7) ตำแหน่งนักวิซาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
(8) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
(9) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
(10) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

1.3 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ข้อ 1.1 (1) – (8 ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
(2) ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ข้อ 1.1 (4) – (10) ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 9.400 บาท

ทั้งนี้ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2556

 

 

3. วันรับสมัครสอบ ค่าสมัครสอบและการชำระเงินค่าสมัครสอบ
3.1 วันรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https:/www.audit.go.th
ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ https://oag.thaijobjob.com

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือที่
เว็บไซต์ https:/www.audit.go.th ในหัวข้อ “ข่วรับสมัครงาน” หรือ https://oag.thaijobjob.com

 

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!