พฤษภาคม 10, 2021

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ 22 อัตรา 13,800-18,000 บาท วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สมัคร 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ 22 อัตรา 13,800-18,000 บาท วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สมัคร 26 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2564

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ 22 อัตรา 13,800-18,000 บาท วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สมัคร 26 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2564

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับ 22 อัตรา 13,800-18,000 บาท วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สมัคร 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564
ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)
ว่าง 5 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองแผนงาน)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาสยาน)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

 

๑.๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ว่าง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ /อิเล็กทรอนิกส์ / โทรคมนาคม

๑.๘ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

๑.๙ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

๑.๑๐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี

๑.๑๑ ตำแหน่งนายช่างโยธา
ว่าง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. สาขาโยธา / การก่อสร้าง /สำรวจ

๑.๑๒ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
ว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. สาขา เครื่องกล /เขียนแบบเครื่องกล

 

 

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่
26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้ป ระสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาสยาน
https://airports.thaijobjob.com หรือ ww.airports.go th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง”

๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมท่าอากาศยาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๙ กรมท่าอากาศยาน และที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com หรือ
ww.airports.go.th โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

เอกสารสมัครงานฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมท่าอากาศยาน เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!