พฤษภาคม 10, 2021

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง 200 อัตรา วุฒิป.ตรี วันที่ 20-26 เมษายน 2564

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง 200 อัตรา วุฒิป.ตรี

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง 200 อัตรา วุฒิป.ตรี

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง 200 อัตรา วุฒิป.ตรี วันที่ 20-26 เมษายน 2564
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สัานักงานใหญ่ และสาขาประจำจังหวัด ออกประกาศรับสมัครและดำเนินการสอบ คัดเลือก ตามวัน เวลา ที่กำหนดในประกาศ

 

 

๒.๓ กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ — รับสมัครสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ — ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ — สอบสัมภาษณ์/พร้อมนำเสนอผลงาน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔–ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ –ให้สำนักงานสาขาจังหวัด เรียกผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกมารายงานตัว และจัดทำสัญญาจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่
ชั้น ๓ เลขที่ ๖๘/๑๒ อาคาร ซีอีซี ชั้น ๓-๕ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือสาขาประจำจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

 

 

๒. ขั้นตอน วิธีการสอบคัดเลือก
๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

(๑) เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำสำนักงานใหญ่

(๒) หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำสำนักงานสาขาจังหวัด

 

 

๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ๓ คน ดังนี้

(๑) หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานกรรมการ
(๒) อนุกรรมการจังหวัด จำนวน ๒ คน ซึ่งต้องเป็นอนุกรรมการในส่วนของผู้แทนภาคราชการ จำนวน ๑ คน โดยให้คณะกรรมการเลือกอนุกรรมการเป็นกรรมการและเลขานุการ

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม 1>>>

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม 2>>>

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!