โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับ วุฒิม.4 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 315 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.-15 มี.ค 2565

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับ วุฒิม.4 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 315 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.-15 มี.ค 2565

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับ วุฒิม.4 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 315 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.-15 มี.ค 2565

รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
1 กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน ๒๕๐ อัตรา (นตท.๑)

2 กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน ๓๐ อัตรา (นตท.๒)

3 กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน ๒๐ อัตรา (นตท.๓)

4 กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๕ อัตรา (นตท.๔) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป (นตท.๑) ต้องมีพื้นความรู้ และคุณสมบัติ ดังนี้

– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า (กรณีผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) ต้องได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และกรณีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง)

– อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียม ทหารการนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี) (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙)

กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ (นตท.๒) ต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติ และต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

– เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

– อายุไม่เกิน ๒๔ บีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับ อายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี) (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๗)

กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อปฏิบัติ ภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ (นตท.๓) ต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

-กรณีบุคคลภายนอกทั่วไป ต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติตาม ๒.๑ และร่างกายต้อง สูงระหว่าง ๑๗๐ – ๑๘ㅇ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร

– กรณีข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวง ต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติตาม ๒.๒ และร่างกายต้องสูงระหว่าง ๑๗๐ – ๑๘๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร

กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นตท.๔) ต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติตาม ๒.๑ และต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

– เป็นชาวไทยมุสลิม หรือชาวไทยพุทธ และ

-ต้องมีภูมิลำเนาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา จ.สตูล รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑ㆍ ปี (จะต้องสมัครในโควตาของจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ใน ปัจจุบัน) และ

– ต้องได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ‘๖ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

การสมัครสอบคัดเลือก
-ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และ บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เข้าใจอย่างชัดเจนโดยตลอด

-เตรียมหลักฐานต่าง ๆ ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนสมัคร ถ้าข้อความในเอกสารต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตรงกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิดของผู้สมัคร ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัครหรือของบิดามารดาอักษร สระ ตัวสะกด การันต์ เป็นต้น ต้องให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนยื่นหลักฐาน

-สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://admission.rpca.ac.th หรือ http://ww.admission-rpca.com หรือ https://rpca.ac.th ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม2565

ขอขอบคุณ โรงเรียนตำรวจ เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!