สิงหาคม 9, 2022

สำนักอัยการสุงสุด เปิดรับวุฒิป.ตรี ขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง ค่าตอบแทน 45,000 บาทต่อเดือน รับสมัคร 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 2565

สำนักอัยการสุงสุด เปิดรับวุฒิป.ตรี ขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง ค่าตอบแทน 45,000 บาทต่อเดือน รับสมัคร 24 ก.พ. - 2มี.ค. 2565

สำนักอัยการสุงสุด เปิดรับวุฒิป.ตรี ขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง ค่าตอบแทน 45,000 บาทต่อเดือน รับสมัคร 24 ก.พ. - 2มี.ค. 2565

ชื่อตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินการคสัง

กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ

ค่าตอบแทน จำนวน 45,000 บาท ต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิป ระโยชน์ของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระยะเวลาการจ้าง ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ ๑1พฤษภาคม 2566 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

เวลาปฏิบัติงาน ตามวันและเวลาราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักการคลัง สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของต่างประเทศหรือในประเทศ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาซาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และไม่น้อยกว่า 10 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นเอกสารการสมัครตามข้อ ๕ ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)หรือไปรษณีย์แบบตอบรับ (EMS) ไปยังสำนักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ สำนักงานอัยการสูงสุด อาจารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (ถือวันทำการไปรษณีย์

ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร ไม่อนุญาตให้ส่งเอกสารการสมัคร หางโทรสารหรือไปรษณีย์เอกชน) และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด

http://www.ago.go.th หัวข้อ “สมัครงานสมัครสอบ”

โหลดดูเอกสารการสมัครได้ที่>>>https://drive.google.com/file/d/1bywWT0w41XnS4DZfBx9F_e9IMhWAkYTX/view?usp=sharing

ขอขอบคุณ สำนักอัยการสูงสุด เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!