“รัฐบาลใจดี” เปิดโครงการสินเชื่อ “ผู้มีรายได้น้อย” ให้คนละ 50,000 บาท

ปัจจุบันในการหาเงินทุนสำหรับลงทุนและขยายธุรกิจนอกจากสินเชื่อจากธนาคารแล้ว คนทั่วไปอาจนึกถึงสินเชื่อนอกระบบที่มีดอกเบี้ยที่สูงมาก ทำให้รัฐบาลของนายกตู่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดโครงการสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายน้อย ให้กู้สูงสุดคนละ 50,000 บาท เลยทีเดียว และมีรายละเอียดดังนี้

โดยสินเชื่อดังกล่าวธนาคารออมสินเป็นผู้ดูแลโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน หนึ่งในโครงการของรัฐบาล วงเงินสูงสุด 50,000 บาท/ราย ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ

อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้มีอาชีพ รายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้ บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้

จุดประสงค์ของผู้กู้ : ปิดหนี้นอกระบบ ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน แต่ต้องไม่นำไปจ่ายคืนหนี้ในระบบ

จำนวนเงินให้กู้ 50,000 บาท ต่อคน

เอกสารในการดำเนินเรื่อง สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก

สลิปเงินเดือน เอกสารรายรับและรายจ่าย รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารออมสิน เรียบเรียง 2benews

error: Alert: Content is protected !!