การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคล 60 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคล 60 อัตรา
ด้วยงานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จํานวน 60 อัตรา เพื่อมาทดแทนลูกจ้างเฉพาะงานฯ ที่รอการบรรจุเป็นพนักงานการรถไฟฯ โดยมีเงื่อนไขการจ้าง และทําสัญญาจ้าง ต่อเมื่อมีอัตราว่างจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจํานวนไม่เกินกรอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ (236 อัตรา) อัตราค่าจ้าง วันละ 336 บาท มีกําหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ได้รับการว่าจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
– ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งาน ระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

หลักฐานการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 X 6 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 5 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร (เขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจงหลังรูปถ่าย) จํานวน 2 รูป
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ – สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ – สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ – เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
– ต้องนําหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ร.ด.ปี 3 หรือ สด.4 หรือ สด.43) ตัวจริง พร้อมสําเนา ที่รับรองความถูกต้องแล้ว จํานวน 1ฉบับ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐาน ปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร และทาง Website ของการรถไฟฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความ ปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 – 220 – 4211
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

 

ขอขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!