มิถุนายน 15, 2021

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 85 อัตรา รับสมัคร 22 – 26 มีนาคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 85 อัตรา รับสมัคร 22 – 26 มีนาคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 85 อัตรา รับสมัคร 22 – 26 มีนาคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 85 อัตรา รับสมัคร 22 – 26 มีนาคม

เปิดรับตำแหน่ง ว่างดังต่อไปนี้
1 นักสังคมสงเคราะห์ 18,000 วุฒิปริญญาตรี อัตราว่าง 6 อัตรา
2 นักจิตวิทยา 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรี อัตราว่าง 4 อัตรา
3 นักพัฒนาสังคม 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรี อัตราว่าง 1 อัตรา
4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13,800 บาท วุฒิปวส อัตราว่าง 3 อัตรา

 

 

5 พนักงานบริการ 13,800 บาท วุฒิปวส อัตราว่าง 9 อัตรา
6 พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรี อัตราว่าง 2 อัตรา
7 พนักงานบริการ 10,430 บาท วุฒิม.6/ปวช อัตราว่าง 1 อัตรา
8 พี่เลี้ยง 10,430 /11,280/13,800 บาท วุฒิม.3/ม.6/ปวช/ปวส อัตราว่าง 57 อัตรา

9 พนักงานบริการ 11,280 บาท วุฒิปวช อัตราว่าง 1 อัตรา
10 นักพัฒนาการเด็ก 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรี อัตราว่าง 1 อัตรา

 

 

การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของ แต่ละตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง ๑. ตําแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สถานที่ที่รับสมัครของแต่ละตําแหน่ง และทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ดูเอกสารการสมัครกรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!