พฤษภาคม 10, 2021

กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 184 อัตรา วุฒิปวช-ป.ตรี 11,280-23,430 บ.

กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 184 อัตรา วุฒิปวช-ป.ตรี 11,280-23,430 บ.

กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 184 อัตรา วุฒิปวช-ป.ตรี 11,280-23,430 บ.

กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 184 อัตรา วุฒิปวช-ป.ตรี 11,280-23,430 บ.
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 -วันที่ 30 เมษายน 2564

กลุ่มงานบริการ
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส/อนุปริญญา
– เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส/อนุปริญญา

– เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส/อนุปริญญา
– เจ้าหน้าที่การเกษตร 8 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช (เกษตร)

– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 16 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช (ทุกสาขา)
– เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช (ทุกสาขา)
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช (ทุกสาขา)

 

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
– เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส (เกษตร)
– ช่างไม้ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช (ก่อสร้าง)
– ช่างสำรวจ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช (โยธา/สำรวจ/ก่อสร้าง)

– นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส (เเครื่องยนตร์/ไฟฟ้า/อิเล็ค/ก่อสร้าง/เครื่องกล)
– นายช่างโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส (โยธา/สำรวจ/ก่อสร้าง)
– นายช่างศิลป์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส (วิจิตศิลป์/ออกแบบ/ศิลปหัตถกรรม/สถาปัตยกรรม/อุตสาหกรรมเครื่องเรือนตกแต่งภายใน)

– นายช่างสำรวจ 5 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส (โยธา/สำรวจ/ก่อสร้าง)(โยธา/สำรวจ/ก่อสร้าง)
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท มีความชำนาญ เคยขับเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– นักวิชาการป่าไม้ 69 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี (สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์)
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี (ทุกสาขา)
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี (คอมพิวเตอร์/สารสนเทศ/จัดการเทคโนโลยี)
– นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี (บัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์)
– นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี (บัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์)
– นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี
– นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 25 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

– นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี
– นิติกร 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี
– วิศวกรโยธา 4 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี
– สถาปนิก 2 อัตรา ค่าตอบแทน 20,540 บาท วุฒิ ป.ตรี
– สัตวแพทย์ 6 อัตรา ค่าตอบแทน 23,430 บาท วุฒิ ป.ตรี

 

 

การรับสมัคร
-ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตลอด 24
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
-เปิดเว็บไซต์ https://dnp.thajjobjob.com –> พนักงานราชการ – ->ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยให้อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร จะต้องเป็น
ไฟล์นามสกุล jณ เท่านั้น ขนาดไม่เกิน ๑ เมกะไบต์ (MB) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่) และเมื่อยืนยัน
ข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

การประกาศรายชื่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียน หรือโดยการสอบปฏิบัติ ให้ทราบ
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com

ดูเอกสารสมัครงานฉบับจริง 1 –>

ดูเอกสารสมัครงานฉบับจริง 2—>

ขอขอบคุณ กรมอุทยานแห่งชาติ เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!