พฤษภาคม 10, 2021

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเข้ารับราชการ 45 อัตรา เงินเดือน 94,00-15,000 บ/ด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเข้ารับราชการ 45 อัตรา เงินเดือน 94,00-15,000 บ/ด.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเข้ารับราชการ 45 อัตรา เงินเดือน 94,00-15,000 บ/ด.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเข้ารับราชการ 45 อัตรา เงินเดือน 94,00-15,000 บ/ด
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน
ที่จะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (สมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง)

 

 

๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ (จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก)
(๑) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน ๓๐ อัตรา
(๒) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) จำนวน ๓ อัตรา
(๓) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

(๔) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
(๕) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
(๖) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(๗) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
(๘) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
(๙) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
(๑๐) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
(๑) ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ข้อ ๑.๑ (๑) – (๘ ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ข้อ ๑.๑ (๙) – (๑๐ ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๙,๔00 บาท

ทั้งนี้ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชกรสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

วันรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https/ww.audit.go.th
ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ https://oag.thaijobjob.com

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือที่
เว็บไซต์ https://www.audit.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ https://oag.thaijobjob.com

ดูเอกสารฉบับเต็ม–>

ขอขอบคุณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!