พฤษภาคม 10, 2021

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร จำนวน 63 อัตรา วุฒิม.3-ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร จำนวน 63 อัตรา วุฒิม.3-ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร จำนวน 63 อัตรา วุฒิม.3-ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร จำนวน 63 อัตรา วุฒิม.3-ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

 

 

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ
2.1นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน ๑๔ อัตรา (ผนวก ก) วุฒิป.ตรี
2.2 นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 8 อัตรา (ผนวก ข) วุฒิม.3-ปวส
2.3 พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา (ผนวก ค) วุฒิม.3-ปวส

 

 

การรับสมัครสอบ
-สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไชต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไชต์
https://opsd.thaijobjob.comในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1เมษายน 2564
ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 -226-1397

ดูเอกสารสมัครฉบับเต็ม–>

ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!