พฤษภาคม 10, 2021

กรมการปกครอง เปิดรับ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 50 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิป.ตรี

กรมการปกครอง เปิดรับ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 50 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิป.ตรี

กรมการปกครอง เปิดรับ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 50 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิป.ตรี

กรมการปกครอง เปิดรับ เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 50 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิป.ตรี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

รับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชารัฐศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
-ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที10 มิถุนายน 2564

 

 

การรับสมัครสอบ
-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th เลือกหัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564”

ดูเอกสารสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมการปกครอง เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!