มิถุนายน 15, 2021

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบุคคลรับราชการ 200 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท วุฒิป.ตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบุคคลรับราชการ 200 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท วุฒิป.ตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบุคคลรับราชการ 200 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท วุฒิป.ตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบุคคลรับราชการ 200 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท วุฒิป.ตรี
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้)

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
– ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก จำนวน 197 อัตรา

– ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา

 

 

๔.๒ ผู้สมัครสอบหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ ๒ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๔.๒.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฎวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ

– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษธูศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาเทคโนโล่ยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์

๔.๒.๒ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
-เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการเกษตร เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!