มิถุนายน 15, 2021

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับ 81 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,280-19,500 บาท

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับ 81 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,280-19,500 บาท

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับ 81 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,280-19,500 บาท

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับ 81 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,280-19,500 บาท
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ของกรมทางหลวงชนบท
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ของกรมทางหลวงชนบท

 

๑. .ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑..กลุ่มงานบริการ
(๑) เจ้าหนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

๒. กลุ่มงานเทคนิศ
(ด) นายช่างโยธา จำนวน 39 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๒) นายช่างเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๓) นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๔) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๕) หนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,010 บาท วุฒิ ปวท.
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๖) พนักงานชับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

๓. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) นิติกร
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง) จำนวน 7 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

๔. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(๑) วืศวกรโยธา จำนวน 14 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

(๒) วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี
(ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง)

 

๓. การรับสมัคร
ผู้บระสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intemet) ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
ต.ด เปิดเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http://drr.thaijobjob.com หรือ http://www.dr.go.th

หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

ดูเอกสารสมัครงานฉบับเต้ม>>>

ขอขอบคุณ กรมทางหลวงชนบท เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!