มิถุนายน 15, 2021

กรมทหารราบที่ 24 รับ 11 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430-11,280 บาท

กรมทหารราบที่ 24 รับ 11 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430-11,280 บาท

กรมทหารราบที่ 24 รับ 11 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430-11,280 บาท

กรมทหารราบที่ 24 รับ 11 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430-11,280 บาท
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มณฑลทหารบกที่ 24 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่ ว้นอังศารที่ 1 มีถุนายน – วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

 

 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ด.๑ กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท
๑.๑.๑ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จำนวน ๒ อัตรา (ซาย)
๑.๑.๒ ตำแหน่ง ช่างโยธา กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จำนวน ๒ อัตรา (ซาย)

๑.๒ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท
– ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๔

๑.๓ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท
๑.๓.๑ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จำนวน ๔ อัตรา
๑.๓.๒ ตำแหน่ง พนักงานบริการ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จำนวน ๑ อัตรา

 

 

๖. กำหนดการ
๖.๑ รับสมัคร ตั้งแต่ ว้นอังศารที่ ๑ มีถุนายน ถึง วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
สามารถเลือกวิธีการสมัครได้ ๒ ช่องทาง ตังนี้

 

๖.๓.๑ สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลตใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.mtb-24.com
หรือ เพจ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ส่งใบสมัครสอบ พร้อมหลักฐนการสมัตร ทางไประณีย์ (EMS เท่านั้น)
ที่อยู่ ส่งเอกสาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ (กองกำลังพล ค่ยประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแช้ง อำเภอเมืองอุตรธานี
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ วงเล็บมุมของว่า “เอกสารการสมัครสอบพนักงานราชการ” การรับสมัศรจะยึตถือ
วันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเอกสารไม่เกินวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐๔

 

 

๖.๑.๒ สมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไชต์
www.mtb-24.com หรือ เพจ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ สแกนใบสมัครและเอกสารการสมัครเป็นฟล์ PDF
ส่งมาที่ E-mail : personel24@gmail.com

กรมทางหลวงชนบท
โทรศัพท์ 042-930211-2 ,042-930146-7

ขอขอบคุณ กรมทางหลวงชนบท เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!