สิงหาคม 9, 2022

กรมชลประทาน เปิดรับพนักงาน 18 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บาท วุฒิ ปวส-ป.ตรี

กรมชลประทาน เปิดรับพนักงาน 18 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บาท วุฒิ ปวส-ป.ตรี

กรมชลประทาน เปิดรับพนักงาน 18 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บาท วุฒิ ปวส-ป.ตรี

กรมชลประทาน เปิดรับพนักงาน 18 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บาท วุฒิ ปวส-ป.ตรี
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ด้วยกรมซลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 18 อัตรา

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 -วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ตลอด 24 ชั่วโม

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
ประเภทงานบริการ
๑. เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี 8 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

ประเภทงานเทคนิด
๒. นายช่างซลประทาน 5 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.

ประเภทงานบริหารทั่วไป
๓. นิติกร 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

๔. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

๕. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี

ประเภทงานวิชาชีพเฉพาะ
๖. วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี

 

 

การรับสมัครสอบ
-ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

-ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นหนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการซลประทาน
เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http:/hr.rid.go.th รับสมัครข้าราชการและหนักงานราชการทั่วไป >
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน >ปี ๒๕๖๔ >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการซลประทาน”

หรือ https://id.thaijobjob.com > พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน > ปี ๒๕๖๔
>หัวซ้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน”

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

 

ขอขอบคุณ กรมชลประทาน เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!