การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครวุฒิ ปวช-ปวส รายได้ 12,690 บ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครวุฒิ ปวช-ปวส รายได้ 12,690 บ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครวุฒิ ปวช-ปวส รายได้ 12,690 บ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครวุฒิ ปวช-ปวส รายได้ 12,690 บ.

สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสังกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

 

 

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
-ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4
สาขาคอหงส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1

-ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2

-ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ชั้น 2

4. วิธีการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ
ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 08.30 น. และวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ https://peas3.com/recruitment/

 

 

4.2 ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้สมัคร
สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครได้ ในหัวข้อ “ตรวจสอบการสมัคร” ทางระบบรับสมัคร
ออนไลน์ ในวันและเวลาที่เปิดรับสมัคร

ดูเอกสารฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียบเรียง 2benews

error: Alert: Content is protected !!