กรกฎาคม 31, 2021

กองทัพอากาศ รับสมัคร วุฒิม.6/ปวช จำนวน 73 อัตรา เงินเดือน 10,610/11,330 บ.

กองทัพอากาศ รับสมัคร วุฒิม.6/ปวช จำนวน 73 อัตรา เงินเดือน 10,610/11,330 บ.

กองทัพอากาศ รับสมัคร วุฒิม.6/ปวช จำนวน 73 อัตรา เงินเดือน 10,610/11,330 บ.

กองทัพอากาศ รับสมัคร วุฒิม.6/ปวช จำนวน 73 อัตรา เงินเดือน 10,610/11,330 บ.

ด้วยกองทัพอากาศ เปิดการรับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร
เป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2564 จำนวน 73 อัตรา
ระหว่างวันพุธที่ 23 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี ๒๕๖๔
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัคกำลังพลสำรองเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. เปิดรับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) แต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี จำนวน ๗๓ อัตรา ตามผนวก ก

การสมัครสอบ
-รับสมัครทางเว็บไซต์ www.taf-recruit.com ตั้งแต่วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 – ถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Onine ด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำแนะนำ
ขั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 02-534-0036

– ผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ดังนี้ (ขนาดของแต่ละไฟล์ ไม่เกิน 1 เมกะไบต์)
รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว

 

 

.ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
-ผู้ที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ 9,330บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 11,330 บาท)

– ผู้ที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ 8,610 บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 10,610 บาท)
– สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ตามที่ราชการกำหนด

ขอขอบคุณ กองทัพอากาศ เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!