กรกฎาคม 31, 2021

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)รับสมัคร วุฒิปวช. 34 อัตรา วันที่14 มิถุนายน 2564 -วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)รับสมัคร วุฒิปวช. 34 อัตรา วันที่14 มิถุนายน 2564 -วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)รับสมัคร วุฒิปวช. 34 อัตรา วันที่14 มิถุนายน 2564 -วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)รับสมัคร วุฒิปวช. 34 อัตรา วันที่14 มิถุนายน 2564 -วันที่ 17 มิถุนายน 2564
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการระบบไฟฟ้า เพื่อเข้า ปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้าง
คราวละ 2 ปี

ตั้งแต่วันที่14 มิถุนายน 2564 -วันที่ 17 มิถุนายน 2564

การฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (PEA) มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน 34 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

3. วิธีการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนสมัคร
พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ (หากยืนยันการ
ส่งใบสมัครแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข
หรือสมัครใหมโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

3.2 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ทางระบบรับสมัคร
ออนไลน์ที่เว็บไซด์ https://clinter.cf/job/ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กำหนดภายใน
ตั้งแต่วันที่14 มิถุนายน 2564 -วันที่ 17 มิถุนายน 2564

 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
7.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง ไม่เกินวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 035-241 142 ต่อ 10971
เบอร์ภายใน 10970, 10971 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ การฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!