กันยายน 16, 2021

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับ 17 อัตรา วุฒิ ปวส/ป.ตรี 13,800-18,000 บ.

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับ 17 อัตรา วุฒิ ปวส/ป.ตรี 13,800-18,000 บ.

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับ 17 อัตรา วุฒิ ปวส/ป.ตรี 13,800-18,000 บ.

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับ 17 อัตรา วุฒิ ปวส/ป.ตรี 13,800-18,000 บ.
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ๓ ๔ ๖ ๘ ๙ ๑๔ ๑๕ และ ๑๘ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ค่าตอบแทน 18,000 บาท
– ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ค่าตอบแทน 18,000 บาท

๑.๒ กลุ่มงานบริการ
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน 13,800 บาท
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน 13,800 บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 2567

 

 

การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

– เปิดเว็บไซต์ดังนี้
(๑) เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http:/job.ocsc.go.th -> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ->
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ

(๒) เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ https/www.mocgo.th -> หัวข้อ “ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์”
-> “ข่าวประกาศรับสมัครงาน” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ

(๓) เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http:/www.ops.moc.go.th -> หัวข้อ
“ข่าวสารข้าราชการ สป.” -> “รับสมัครคัดเลือก” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ

(๔) เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
http://personnel.ops. moc.go.th -> หัวข้อ “ข่าวสาร” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)”

ดูเอกสารฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!