กันยายน 16, 2021

สรรพากร เปิดรับสมัคร วุฒิป.ตรี จำนวน 595 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บ./ด.

สรรพากร เปิดรับสมัคร วุฒิป.ตรี จำนวน 595 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บ./ด.

สรรพากร เปิดรับสมัคร วุฒิป.ตรี จำนวน 595 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บ./ด.

สรรพากร เปิดรับสมัคร วุฒิป.ตรี จำนวน 595 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บ./ด.
ด้วยสำนักงานสรรพากรภาค4-12 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สำนักงานสรรพากรภาค 4-12 จะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24ชั่วโมง

สำนักงานสรรพากรภาค 4 รับ จำนวน 90 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 5 รับ จำนวน 114 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 6 รับ จำนวน 70 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 7 รับ จำนวน 47 อัตรา

สำนักงานสรรพากรภาค 8 รับ จำนวน 52 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 9 รับ จำนวน 53 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 10 รับ จำนวน 73 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 11 รับ จำนวน 48 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 12 รับ จำนวน 48 อัตรา

 

 

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สนับสนุนการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกสำนักงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษี ที่ไม่ซับซ้อน การให้บริการ การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและผู้มาติดต่อราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจแนะนำ การสำรวจแหล่งภาษีอากร การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การคืนภาษี การติดตามประเมินผลการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีอากร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

 

 

สำนักงานสรรพากรภาค 4-12 จะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24ชั่วโมง
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

-เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ http:/www.rd go.th > สมัครเข้ารับราชการ > พนักงานราชการ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ”
– กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ
-Upload รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ทั้งนี้ การสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้รับเลขประจำตัวสอบ ภายในวันเวลาที่กำหนด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 4>>>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 5>>>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 6>>>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 7>>>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 8>>>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9>>>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 10>>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 11>>>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 12>>>

ขอขอบคุณ สำนักงานสรรพากร เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!