กันยายน 16, 2021

ศูนย์การทหารราบ รับสมัคร วุฒิม.3/ปวช./ผู้ชวยพยาบาล จำานวน 28 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัคร วุฒิม.3/ปวช./ผู้ชวยพยาบาล จำานวน 28 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัคร วุฒิม.3/ปวช./ผู้ชวยพยาบาล จำานวน 28 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัคร วุฒิม.3/ปวช./ผู้ชวยพยาบาล จำานวน 28 อัตรา
ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้.

 

 

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย 2/หญิง 10) วุฒิม.3 จำนวน 12 อัตรา
2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ชาย) วุฒิม.3 จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ชาย 1/หญิง 1) วุฒิม.3 จำนวน ๒ อัตรา

4 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (หญิง) วุฒิปวช. จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) วุฒิปวช. จำนวน 6 อัตรา
6 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (หญิง) วุฒิผู้ชวยพยาบาลจำนวน 6 อัตรา

 

 

กำหนดเวลาการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก (ผนวก ก)
– รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-166 กรกฎาคม 2564 โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต https/forms.gle/FKmL3EFM 1ai6902H7 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564(สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) และผู้สมัครจะต้องส่ง
ใบสมัคร (ผนวก ข) พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการยืนยันส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใด ได้อีก และถือว่าข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบ

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ ศูนย์การทหารราบ เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!